Anatoly Rudakov, Express to the Airport. Munich, 2014

Anatoly Rudakov, Express to the Airport. Munich, 2014

Anatoly Rudakov, Centre Pompidou. Paris, 2013

Anatoly Rudakov, Centre Pompidou. Paris, 2013

Anatoly Rudakov, Spring Day, 2013

Anatoly Rudakov, Pennsylvania Station. New York, 2015 

Anatoly Rudakov, Pennsylvania Station. New York, 2015